اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۸۱۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۶۱۳۵۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۹۱۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۰۷۰۴۶۲۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی – روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - صرافیان جدید - طبقه دوم

بازرگانی کاپیتال استیل

تلفن

  • ۳۳۹۳۸۱۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۶۱۳۵۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۹۱۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۰۹۱۲۰۷۰۴۶۲۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی – روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - صرافیان جدید - طبقه دوم